Ung thu phổi, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản